Strainer Filter สามารถใช้เป็น :-

สแตนเนอร์กรองน้ำ สแตนเนอร์กรองทราย สแตนเนอร์กรองละเอียด สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ สแตนเนอร์กรองทรายเรือ สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ สแตนเนอร์กรองตะกรัน สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล   สแตนเนอร์กรองหยาบ สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ระบบกรองน้ำโรงงาน กรองน้ำก่อนเข้าระบบRO กรองน้ำทะเล กรองน้ำในระบบคูลลิ่งเทาเวอร์ กรองน้ำในระบบหล่อเย็น กรองน้ำดี กรองน้ำเสีย กรองของเหลวที่เป็นสารเคมี กรองของเหลวในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น.

จำหน่าย   Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako